Gospodarka wojenna XX wiek
PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Historia Polski i Brazylii
Polub nas na Facebook'u
ekiosk.pl

Mówią Wieki 6/2024

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „Warszawskie ślady Marii Skłodowskiej-Curie”


I. Organizatorzy Konkursu

Organizatorem Konkursu jest  Bellona SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bema 87, 01-233 Warszawa

 

II. Przedmiot Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie  projektu plakatu ilustrującego związek Marii Skłodowskiej-z Warszawą  (i vice versa) zwanego dalej „Projektem”.

2. Projekt powinien:

a) wywoływać pozytywne skojarzenia,

b) mieć nowoczesną formę graficzną,

c) być charakterystyczny, oryginalny, czytelny.

3. Projekt musi nawiązywać do urodzonej w Warszawie dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie


III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

a) zapoznały się z Regulaminem Konkursu (Regulamin Konkursu można pobrać ze strony internetowej Organizatora Konkursu)

b) nadesłały prace konkursowe przygotowane zgodnie z Regulaminem Konkursu;

d) dostarczyły wraz z projektem wypełnione zgłoszenie Konkursowe, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

2. Prace mogą być zgłaszane do Konkursu indywidualnie lub zespołowo.

3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu ani członkowie Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.


IV. Forma prezentacji pracy Konkursowej

1. Praca Konkursowa musi składać się z propozycji wyrażonej w formie graficznej. Część graficzna pracy Konkursowej musi zostać przesłana lub dostarczona w formie materialnej lub na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD w formatach:

  • PDF 300 dpi, rozmiar A4
  • jpg do 150 KB
  • EPS lub PSD lub AI

na adres Biuro Promocji Miasta urzędu miasta stołecznego Warszawy, PKiN, XI p., Pl.Defilad 1, 00-901 Warszawa.

2. Prace Konkursowe, muszą być oznaczone kodem dowolnie wybranym przez Autora, zapisanym w Karcie zgłoszeniowej.

3. Nazwy plików zapisanych na nośniku elektronicznym muszą zawierać w nazwie kod autora oraz numer pracy, na przykład:

xxxxxx _1; xxxxxx _2; xxxxxx _3.

4. Umieszczenie w pracy Konkursowej informacji umożliwiającej ustalenie tożsamości Autora dyskwalifikuje nadesłaną pracę.

5. Kody zostaną rozszyfrowane w czasie obrad Jury po wyłonieniu prac, które zostaną nagrodzone.

6. Prace Konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie Konkursu, lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt V. poniżej, nie będą podlegały ocenie Jury.


V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Miejsce składania prac: Redakcja Magazynu Historycznego "Mówią wieki", ul. Bema 87, 01-233 Warszawa

2. Termin składania prac: do dnia 31.12.2012, do godziny 15:00 czasu warszawskiego.


VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

a) Zgodność z oczekiwaniami wyrażonymi przez Organizatora Konkursu w punkcie II. Regulaminu,

b) Wartości projektowe: oryginalność koncepcji, walory estetyczne,

c) Wartości marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania,

d) Wartości użytkowe: atrakcyjność formy oraz czytelność przekazu.


VII. Jury

1. Projekty zgłoszone na konkurs ocenia Jury, powołane przez organizatora konkursu w składzie:

Jarosław Krawczyk – redaktor naczelny magazynu „Mówią wieki”

Piotr Janowczyk – plastyk, historyk sztuki, autor okładek Magazynu Historycznego „Mówią wieki”

Andrzej Mańkowski – p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Promocji Miasta

Magdalena Apelt – grafik Biura Promocji Miasta

2. Jury dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa w pkt VI Regulaminu konkursu i wskazuje uczestników konkursu, którym zostaną przyznane nagrody, o których mowa w Regulaminie konkursu.

3. Z przebiegu konkursu Jury sporządza protokół.


VIII. Nagrody

4390.jpg   5313.jpg   5048.jpg   mFZ12WdUlK93nVfV2Nqk,dzieci_ireny_sendlerowej_dvd_front.jpg

c3000_large.jpg  mFZ12WdUlK93nVfV2Nqk,katyn_dvd_front.jpg   mFZ12WdUlK93nVfV2Nqk,gladiator_2xbr_digibook_opaska_j-card_front.jpg

1. Jury przyzna 5 nagród głównych w postaci zestawów małego chemika CHEM C3000 firmy Thames & Kosmos (T&K), zestawy filmowe, książkowe, prenumeraty magazynu „Mówią Wieki” oraz warszawskie gadżety.

2. Decyzja Jury w zakresie oceny prac konkursowych jest ostateczna, a uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo odwołania.

 

IX. Harmonogram Konkursu

31 stycznia 2013 r. zakończenie przyjmowania zgłoszeń i projektów;

15 lutego 2012 r. obrady Jury;

22 lutego 2012 r. ogłoszenie wyników Konkursu


X. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Konkursu, oraz w marcowym numerze Magazynu Historycznego "Mówią wieki". Nagrodzeni zostaną również poinformowani o wynikach konkursu osobiście

2. Najciekawsze prace konkursowe wybrane przez Jury mogą zostać zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

3. Uczestnicy konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na prezentację prac konkursowych podczas wystawy pokonkursowej.

 

XI Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu

1. Zwycięzcy konkursu przenoszą na Organizatora nieodpłatnie – w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony – autorskie prawo majątkowe do projektu i wytworów powstałych na jego podstawie oraz prawo upowszechnienia ich na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu i wytworów powstałych na jego podstawie – wytwarzanie odpowiednią techniką egzemplarzy projektu i wytworów powstałych na jego podstawie,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt i wytwory powstałe na jego podstawie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania projektu i wytworów powstałych na jego podstawie w sposób inny niż określony w pkt b. – publiczne udostępnianie projektu i wytworów powstałych na jego podstawie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatorów i Współorganizatora Konkursu.


XII. Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi poczty oraz poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.

2. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na awarię techniczną, działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego mających wpływ na prowadzenie Konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora.

 

Załączniki do Regulaminu Konkursu:

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia Konkursowego


Kalendarium

17 czerwca 1991: Premier RP Jan Krzysztof Bielecki i kanclerz Niemiec Helmut Kohl podpisali w Bonn polsko-niemiecki traktat o współpracy i dobrym sąsiedztwie

Bieżący numer

13 czerwiec 2024
nr 6 (779)

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X